Kodukord

TÖÖAEG.
Tall on avatud E-P 08.00 – 20.00.

SÖÖTMIS AJAD:
Hommik kell 08.00
Lõuna kell 14.00
Õhtu kell 20.00

PÄEVAKORD:
E-P
8.30 Peale hommikust söötmist hobused lähevad jalutuskoplisse, seejärel pühitakse tall ja alustatakse bokside puhastamist.
11.00-19.00 Toimuvad ratsutamis ja ratsastamis trennid.
19.30 Hobused tulevad talli.

1. ÜLDINE.
1.1. Kodukorra reeglite täitmine on kohustuslik kõigile Ratsaklubi Rider külalistele, ratsakooli õpilastele ja töötavale personalile.
1.2. Rider Ratsaspordiklubi jaoks on suurimaks väärtuseks külaliste ja hobuse heaolu.
1.3. Ratsakooli kodukord on avalik dokument, millega õpilane, vanem, ratsakoolitöötaja ja tallipersonal saavad tutvuda ratsakooli veebilehel ja paberkandjal infostendil.
1.4. Ratsaspordiklubi Rider külalised, õpilased, võistlejad, hobuseomanikud, abilised, lapsevanemad, jne. on teadlikud, et ratsaspordis ja hobustega tegeledes on teatud riskid. Seetõttu on kohustus täita kõiki ohutusreegleid, treeneri korraldusi ja täita kõiki ettevaatusabinõusid. Hobustega tegelemisel peab peas olema turvakiiver.
1.5. Talli sisenemine on võõrastel keelatud. Erandkorras tohivad tallis ja territooriumil viibida isikud, kellel on selleks eelnev kokkulepe treeneriga või mõjuv põhjus (lapsevanemad, kes tulevad oma lapsele järgi, hobuse omanike saatjad, abilised vms).
1.6. Ratsaspordiklubi Rider ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest (sh. õnnetused, vargused, haigestumised jms. mis võivad juhtuda treeningutest osavõtjatega, võistlejatega, hobustega, hobuseomanikega jne. treeningutel, jalutustel, võistlustel jne). Soovitame omada kindlustusi.
1.7. Rider Ratsaspordikooli territooriumil tuleb täita kõiki keskkonna ja ohutuseeskirju. Kategooriliselt on keelatud igasugune tule tegemine (küünalde põletamine jne)
1.8. Suitsetamine ja alkoholi tarbimine on rangelt keelatud. Samuti on keelatud ka erinevate mõnuainete kasutamine.
1.9. Kategooriliselt on keelatud ilma asjaosalistelt luba küsimata kasutada teiste sõitjate varustust, võtta teiste sõitjate hobusele mõeldud sööta, võtta kasutusele või vahetada omavoliliselt hobus(t)e varustust, talli varustust (va. Ratsaspordiklubi Rider territooriumil tööde tegemiseks), rääkimata territooriumilt ära viimisest. Kõike seda käsitletakse vargusena.
1.10. Ratsaspordiklubi Rider tallivastutava tuleb esimesel võimalusel teavitada lõhutud varustusest (valjad, päitsed, sadul vms.), talli sisustuse rikkumisest, halvast talli mikrokliimast jne. või kui on tekkinud kahtlus hobuse tervise suhtes. Samuti tuleb anda teada välisväljaku probleemidest.
1.11. Treeningust osavõtjatele, ratsakooli õpilastele, hobusteomanike, üürilistele ja nende abilistele on tungiv soovitus jälgida oma e-posti, et saada teada võimalikest ümberkorraldustest treeningute, võistluste, ürituste või treeningpaikade kasutamise kohta. Samuti muud Ratsaspordiklubi Rider olulist infot.
1.12. Ratsaspordikooli pidajal on õigus igal ajal kliendilepingu üldtingimusi, hinnakirja, sisekorraeeskirju, teenuste tingimusi ja lahtiolekuaegu ühepoolselt muuta, teatades sellest kliendile ette vähemalt 15 ööpäeva kodulehel ja/või elektronposti teel kliendi poolt antud aadressil.
1.13. Kodukorra tõsine ja järjepidev rikkumine või halva õhkkonna loomine viib kliendisuhte lõpetamiseni!
2. TALLIS
2.1. Tallis tuleb hobustega tegelemisel arvestada kõiki hobusega ümberkäimisel kasutatavaid ohutusnõudeid, aga samuti ka teistest ohutusreeglitest ja -eeskirjadest (tuletõrje, elektriohutuse jm. ).
2.2. Tallis on keelatud viibida võõrastel isikutel ilma treeneri loata. Sõitjatega kaasas olevatest külalistest, üüriliste abilistest jne. tuleb anda teada treeneritele. Üürnikega kaasas olevate isikute eest vastutab üürnik.
2.3. Tallis jooksmist ja lärmi tuleb vältida, hobuseid ei tohi häirida.
2.4. Talli vara eest hoolitsetakse heaperemehelikult.
2.5. Ära vala talli vett maha.
2.6. Hobuste joogivee ämbreid ei tohi kasutada jalgade või varustuse pesemiseks. Mustade ja mudaste asjade pesemiseks on eraldi ämber või kasuta selleks oma ämbrit.
2.7. Talli uksed peab hoidma kinni, muidu külmub vesi ära (miinuskraadidega)
2.8. Kui soitja/hobuse omanik või tema hobune kahjustab talli vara, siis peab hobuse omanik tekitatud kahju tallile kõrvama.
2.9. Kõik stekid, harjad ,kabjakonksud, nöörid ja kindad, jäetud isiklikud asjad lähevad „leiunurka“, kui need vedelevad tallivahel või territooriumil. Kui koristamisel leitud asjadele kahe kuu jooksul omanikku ei leia, siis kuuluvad need asjad minema viskamisele kui omanikuta asjad.
2.10. Talli vahekäiku on keelatud ladustada kaste, varustust ja söödakotte. See segab liikumist, võib olla ohtlik ja segab puhastamist. Nende jaoks on spetsiaalsed varem kokku lepitud kohad.
2.11. Kui lähed ära ja kedagi enam tallis pole, kustuta kõik tuled tallist ja abiruumidest.
2.12. Hoia tallis ja selle ümbruses puhtust ja korda, siis on kõigil meeldivam olla!
3. HOBUNE.
3.1. Hobuste asukohast tallis lähtutakse kõigi hobuste heaolust. Hobused tuleb paigutada tallis vastavalt nende suurusele, aga samuti vastavalt nende tervislikule iseärasusele.
3.2. Hobustega tegelemisel peab peas olema kiiver!
3.3. Keelatud on ilma treeneri või talliomaniku loata hobuseid boksides vahetada.
3.4. Keelatud siseneda hobuste boksidesse ilma treeneri loata.
3.5. Hobust boksist välja tuua ilma treeneri loata.
3.6. Ratsaspordikooli õpilased kohustuvad hoolitsema ratsaspordikooli hobuste eest vastavalt ratsakooli õppekavale ja treeneri/tallivastutava korraldustele.
3.7. Ratsaspordikooli õpilased tohivad hobust üle anda käekõrval hoidmiseks või jalutamiseks ainult selleks lubatud isikutele (kaasõpilane, treener) kui ei ole muid kokkuleppeid.
3.8. Sõitja või sõitjad, kellel on luba iseseisvalt hobusega sõitma minna, peavad enne treeningut sellest teatama treenerile. Ratsutaja ohutus eelkõige! Samuti on üheks põhjuseks juhused, kus hobusel on olnud päev varem terviseprobleem ja ta ei tohiks boksist välja minna.
3.9. Hobused tuleb enne saduldamist alati korralikult ära puhastada, eriti sadula ja vöö alla jäävad kohad. Ära tuleb puhastada ka kabjad.
3.10. Seo alati hobune boksis kinni saduldamise ajaks.
3.11. Hobust ei või siduda kinni suulistest ega ratsmetega. Hobune kinnitatakse alati nööriga päitsete külge.
3.12. Hobused ei või süüa või pead alla panna peale seda kui sadulavöö on kinni.
3.13. Külma ja tuulise ilmaga tuleb hobusele trenni kaasa võtta fliis- või villane tekk ja pärast jalutamiseks see hobusele peale panna.
3.14. Enne hobusega boksist välja minemist tuleb puhastada hobusel kabjad. Siis ei viida mustust vahekäiku, pühi tallivahe enda järelt ära.
3.15. Kui paned hobust valmis tallivahel ,ära viska nööre ,päitseid ja muud sodi talli põrandale. Riputa nagisse või tõsta boksi ääre peale.
3.16. Peale treeningut peab sõitja korrastama hobuse, puhastama kabjad, vajaduse korral pesema jalad, korrastama varustuse, panema kõik asjad ettenähtud kohale, kontrollima jootjat ja küna, ning kui vaja, siis need puhastama.
3.17. Hobuse asemeid(poksi puhastus) võib teha ainult siis kui selleks on olemas eelnev kokkulepe või korraldus treenerilt.
3.18. Kui vead hobusele heina/silo, pühi tall pärast ära ka.
3.19. Hobuseid on keelatud toita talli söödaga, söötmise eest hoolitseb talli personal.
3.20. Hobuste haigestumisest, ebaharilikust käitumisest ja vigastustest tuleb viivitamatult teavitada treenereid, hobusteomanikke ja muid asjaosalisi ning vajaduse korral kindlasti kutsuda kohale loomaarst.
3.21. Korista oma hobuse järelt junnid koheselt maneezist, teedelt, tallivahelt, territooriumilt ja puhtast boksist. Igaüks koristab ise enda hobuse järel.
3.22. Kui jätad hobuse boksi või koplisse, kontrolli iga kord, et selle uks/värav on korralikult kinni.
3.23. Alati ole abivalmis ja positiivne, arvesta teistega, ning eelkõige väärtusta hobuste heaolu.
4. TREENINGUD
4.1. Ratsaspordikooli õpilane, on alati viisakas, töökas, abivalmis, hoolitseb hobuste eest, aitab oma kaasõpilasi, allub treenerite korraldustele ja on ise aktiivne ja hästi positiivne.
4.2. Treeningutest osavõtu tingimuseks on korrektselt täidetud ja allkirjastatud avaldus (selle saab treenerilt või Rider Ratsaspordiklubi kodulehelt alla laadides) ja eelnevalt tasutud treeningtasu.
4.3. Ratsakooli trennitasu makstakse igakuiste maksetena, kord kuus jooksva kuu eest 10ks kuupäevaks. Tähtajaks arve tasumata jätmisel on treeneril õigus treenitavat treeningutele mitte lubada kuni võlgnevuse tasumiseni. Ratsutamise korra (ühekordne treening) eest tasumine toimub koha peal sulas.
4.4. Treeningute tunniplaani koostamist teavitatakse kõiki e-maili teel.
4.5. Tunniplaani saab vaadata koduleheküljel rider.suksutall.ee
4.6. Treeningutel ning hobustega tegelemisel tuleb täita kõiki hobustega ümberkäimisel kehtivaid ohutusnõudeid.
4.7. Hobustega tegelemisel peab peas olema kiiver!
4.8. Hüppetreeningutel on turvavest rangelt soovitatav. Kasutama peab ohutuid jalanõusid ning riideid vastavalt ratsaspordis levinud tavadele.
4.9. Tuleb täita kõiki treeneri korraldusi!
4.10. Kehtib laste ja algajate treeningute prioriteet.
4.11. Enne trenni on kohustuslik kõikidele õpilastele panna oma eesnimi perekonnanimi, trenni kuupäeva ja allkirja osaluslehe sisse.
4.12. Treeningud toimuvad iga ilmaga.
4.13. Treeningtund kestab 45-60 minutit.
4.14. Treeningtund sisaldab nii hobuse ettevalmistamist sõiduks kui ka sõidujärgset hoolet(umbes 30-60 min)
4.15. Õppetöö Ratsaspordikoolis Rider toimub vastavalt õppekavale.
4.16. Treeningtund võib sisaldada ka teoreetilist ettevalmistust, koolitust, vestlusringi või loengut. Tähtsal kohal on (varustuse eest hoolitsemine, asemete tegemine, lihtsamate veterinaar- ja ravitoimingute teostamine, talli tööde õppimine, jne.), voltižeerimine (hobuse seljas võimlemine) ja palju muid erinevaid ratsaspordi ja hobustega seotud tegevusi. Treening tundides õpitakse kuidas hobustega käituda, harjutused hobusega käekõrval, kordetamine. Lisaks ratsutamisele tehakse voltižeerimist (hobuse seljas võimlemist). Koolivaheajal ning võistluste päeval võivad treeningute alguse ajad muutuda ning õpilase enda kohuseks on need välja uurida. Võistlustest ja treeningute aegadest teavitatakse kõiki e-maili teel.
4.17. Trennis käituge nii nagu alloleval reeglites kirjutatud.
4.17.1. Tule trenni piisava ajavaruga.
4.17.2. Teavita oma tulekust treenerile ette.
4.17.3. Pane nimekirja oma nimi, allkiri ja trenni kuupäev.
4.17.4. Tahvli peal saad vaadata oma hobust kellega sõidad trennis.
4.17.5. Mine ratsavarustuse ruumi. Leia nagi oma hobuse nimesildiga. Veendu visuaalselt, et hobuse varustus on terve, komplektne ja seda saab kasutada. Võtta päitsed nööriga. Pane kiiver peale. Kui oled valmis, siis küsi luba treenerilt, et minna hobuse juurde. Kopli sisse saad minna ainult treeneriga või tallivastutavaga kes oskavad käituda hobusega. Too hobust talli sisse, pane ta tema boksi või ettenähtud kohta. Seo ta nööriga kinni. Puhasta. Sadulda. Kui paned valjad hobuse peale, siis seisa ta kõrval ja oota kuna treener lubab välja minna. Maneezi minnakse ja lahkutakse alati kõik koos. Trenni alguses kõik õpilased kõnnivad hobustega käekõrval ümber väljaku teineteist taga. Kui treener annab märku riivisse, siis tuleb hobusega keskele pöörata ja seisma jääda keskliinil. Käsul „kontrollime varustust“ kõik tõmbavad sadulavööd ja teevad jalused parajaks. Käsul „ettevalmistuda istumiseks“ panevad ratsmed hobuse kaela peale ja keeravad jaluse enda poole. Käsul „istume selga“ ronivad ülesse. Trenni lõppus hobuseseljast mahatulek samamoodi toimub treeneri käsul keskliinil. Pärast trenni hoolitse hobuse ja varustuse eest.
4.18. Keelatud on hobuseid vahetada treeningu ajal ilma treenerilt luba küsimata.
4.19. Treeningute ajal on keelatud mobiiltelefoniga rääkimine. Telefonid tuleb panna režiimi „hääletu“ va. siis kui selleks on eelnev kokkulepe ja luba.
4.20. Treeningute ja teenuste eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale.
4.21. Õigel ajal tasumata jätmise korral ja kui sellest eelnevalt ei teatata, ei tohi treener õpilast treeningule lubada.
4.22. Ratsaspordikoolil on õigus muuta hindu. Ratsaspordikool on kohustatud sellest ette teatama vähemalt 15 ööpäeva.
4.23. Treeningute aega saab võimaluse korral muuta kui sellest teatatakse vähemalt üks ööpäev ette. Sõitja on kohustatud ise küsima treenerilt oma uue treeningu aja kohta ning see peab jääma üldjuhul jooksva kuu raamidesse. Juhul kui ratsanik muudatusest ette ei teata, läheb puudutud tund läbiviiduna kirja ja seda pole võimalik järgi teha.
4.24. Tasaarveldus õppetasu osas tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud ÕPILASE haiguse tõttu vähemalt 14 kalendripäeva
4.25. Jooksva kuu eest tehtud maksed tagastamisele ei kuulu. Kui on tegu mõjuva põhjusega, on võimaluse korral võimalik treeningtunde järgi teha.
4.26. Jooksva kuu eest tehtud maksed ei kuulu tagastamisele, kui on rikutud jämedalt käesolevaid ohutuseeskirju ja kodukorda ning sellega on kaasnenud Rider Ratsaspordikooli õpilase, treeningutest osavõtja või üürilise lahkumine.
4.27. Rider Ratsaspordikool omab Haridus- ja Teadusministeeriumi Infosüsteemis (EHIS) registreeritud Õppekava koodiga 175478. Vastavalt kehtestatud korrale, õpilase ja lapsevanema poolt täidetud tingimustel, kantakse makstud õppemaks tuludeklaratsioonis koolituskulude alla, ning sellelt saab lapsevanem tagasi tulumaksu osa. Selle eelduseks on eelkõige info tasutud maksete kohta ja lapsevanema andmed, mille esitab Maksu -ja Tolliametile Rider Ratsaspordikool.
5. HOBUSEOMANIKELE.
5.1. Hobuseomanikele on tall avatud hobustega tegelemiseks kell 10.00-20.00.
5.2. Hobuseomanik on vastutustundlik, viisakas, koostöövalmis, hoolitseb hobuste eest, allub treenerite/tallivastutava korraldustele.
5.3. Hobuse boksitasu makstakse iga kuu 1 kuupäevaks.
5.4. Oma hobuse boksi esise eest hoolitseb iga hobuse omanik ise.
5.5. Hobuse omanikul pole õigus vahetada hobuse boksi ilma talli juhtkonna loata.
5.6. Hobuseid on keelatud toita talli söödaga, söötmise eest hoolitseb talli personal.
5.7. Juhul kui soovitakse anda lisasööta, müslisid või muud, peab omanik panema vastava koguse boksi ette valmis.
5.8. Kui trennilapsed on tallis , ei tohi hobust saduldada tallivahel. Tee seda boksis ja kui jätad hobuse üksi, sulge uks korralikult.
5.9. Kui möödud oma hobusega grupihobusest, teata alati ette ja vaata et laps oleks ohutus kohas ega jää kahe hobuse vahele.
5.10. Ära lase kunagi oma hobust ninapidi kokku tunnihobusega.
5.11. Platsil sõida alati samas suunas tunnihobustega.
5.12. Ära möödu galopis tunnihobusest ja mine tunnihobusele lähemale kui 3 m.
5.13. Korja oma hobuse tehtud junnid koheselt.
5.14. Kategooriliselt on keelatud ilma asjaosalistelt luba küsimata kasutada teiste sõitjate varustust, võtta teiste sõitjate hobusele mõeldud sööta, võtta kasutusele või vahetada omavoliliselt hobus(t)e varustust, talli varustust (va. Ratsaspordiklubi Rider territooriumil tööde tegemiseks), rääkimata territooriumilt ära viimisest. Kõike seda käsitletakse vargusena.
5.15. Kui hobuse omanik või tema hobune kahjustab talli vara, siis peab hobuse omanik tekitatud kahju tallile kõrvama.
5.16. Juhul kui hobuse omanik ei pea kinni talli sisekorraeeskirja on talli omanikul õigus hobuse koht üles öelda, sellest kirjalikult kuu aega ette teatades.
6. TREENERID.
6.1. Treener on kohustatud instrueerima kõiki Rider Ratsaspordikooli õpilasi ja üürihobuste omanikke käesolevast Ohutuseeskirjad ja kodukord Rider Ratsaspordiklubi ning vajaduse korral juhtima tähelepanu nendest kinnipidamisele. Ratsaspordikooli treenerid kohustuvad olema heatahtlikud ja abivalmid, vastama küsimustele, vajaduse korral lahendama tekkinud probleeme.
7. RATSUTAMISPLATSIL.
7.1. Ratsutamisplatsi ja maneeži kasutamise reeglid tagavad, et ratsutajatel oleks võimalik maneežis treenida ja harjutada koos, turvaliselt ja üksteist segamata. Reegleid tuleb järgida kõigil.
7.2. Sõitmisel peab arvestama teiste ratsutajatega. Teed ja rada tuleb vabastada algajatele ja vähem kogenematutele sõitjatele.
7.3. Muruplatsil tohib sõita ainult kokkuleppel Rider Ratsaspordikooli treeneri(te) või juhatajaga. Üldjuhul kasutatakse seda ainult võistlusteks (esinemisteks) valmistumisel või hüppetreeningutel kuiva ilmaga.
7.4. Pimedal ajal peab sõitma treeningväljakul tulede valgel. Viimane kustutab lahkudes tuled.
7.5. Kasutades pimedal või hämaral ajal treeningväljakule minemiseks või treenimiseks liikluseks avatud teid, tuleb kasutada kindlasti helkureid.
8. KOPLID JA KARJAMAAD.
8.1. Koplid, jalutusväljakud ja karjamaad on varustatud ümber elektrikarjusega, et vältida hobuse põgenemist.
8.2. Rangelt keelatud hobuseid toita aia taga!
8.3. Selleks, et hobuseid välja või sisse tuua on spetsiaalsed väravad ja nad peavad olema alati korralikult kinni.
8.4. Kui traat või värav läheb katki, teavitage kohe treeneri või tallivastutava.
8.5. Koplisse tohib viia ratsaspordikooli hobuseid ainult eelneval kokkuleppel treeneriga.
8.6. Koplis ei tohi niisama viibida ja maiustust anda ilma loata.
9. ABIRUUMID.
9.1. Abiruumides hoitakse korda. Regulaarselt puhastatakse ja korrastatakse ruumi, prügikastid tühjendatakse. Asjad hoitakse puhtana. Prügi pannakse prügikastidesse ja pudelid eraldi asuvasse taara kasti.
9.2. Ratsakooli õpilastel ja hobuseomanikel on võimalik kasutada riietusruumi kappe ja nagisid. Ühe lukustatava kapi hind on vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele.
9.3. Lohakile jäetud isiklikud asjad toimetatakse „leiunurka“ või paigutatakse suurde prügikotti.
9.4. Abiruumide uksed tuleb ka kinni hoida, sest siis saab radiaator neid soojaks kütta.
9.5. Kraanikauss on mõeldud käte ja suuliste pesemiseks. Muu mustus ajab torustikku umbe.
9.6. Viimane ruumidest lahkuja kustutab enda järel kõik tuled.
10. VARUSTUS JA INVENTAR.
10.1. Varustuse ja inventaari eest hoolitsetakse heaperemehelikult.
10.2. Hobusele võib lisada enda ostetud varustust ainult eelneva treeneriga konsulteerimisel. Lubatud on esi- ja tagujala krõpsudega kaitsmed, valtrapid (hüppe), kõrvad, valjad (treeneriga vastavalt hobusele parajaks pandud ja suuliste sobivuse korral- talli valjaid pole lubatud lahti monteerida). Keelatud on igasuguste pindede, luba küsimata kannuste ja eripäraliste suuliste (omavoliline) kasutamine.
10.3. Pärast trenni pestakse suulised puhta veega. Valjaste ja sadula nahast osad niiske svammi ja vähese seebiga ja lõpuks kuiva svammi ja rasvaga töödeldakse valjad ja sadulavöö. Kaitsmed pestakse seest poolt harjaga. Mustad või määrdunud valtrapid, tekkid, päitsed, nöörid, pehmendused, sadulavööd(mitte nahast tehtud) lähevad pessu. Kuivad asjad korja enda järelt kuivatist ära oma riiulisse.
10.4. Talli inventar pane peale kasutamist alati oma kohale tagasi.
10.5. Kategooriliselt on keelatud ilma asjaosalistelt luba küsimata kasutada teiste sõitjate varustust, võtta kasutusele või vahetada omavoliliselt hobus(t)e varustust, talli inventari (va. Ratsaspordiklubi Rider territooriumil tööde tegemiseks), rääkimata territooriumilt ära viimisest. Kõike seda käsitletakse vargusena.
10.6. Kui lõhud ära varustust või muu vara ,kuulub see hüvitamisele.
11. VÕISTLUSTEL OSALEMINE.
11.1. Kõik võistlused lepitakse koos kokku (treener, lapsed ja nende vanemad) ja lisatakse kalendrisse.
11.2. Kõik võistlusega seonduvad kulud tuleb tasuda enne võistlemist. Ratsaspordiklubi liikmetele aastamaks (20 euro) ja uuele liitujatele ühekordne liitumismaks(20 euro) peab olema tasutud ennehooaja esimesele võistlusele minekut.
11.2.1. Ratsaniku litsents aastaks vastavalt klassile või üheks korraks 5 EUR (Ratsaliidu võistlustel), mis tasutakse Ratsaneti kaudu
11.2.2. Hobuse transport-kütus, treileri rent, juht;
11.2.3. Hobuse kasutus võistluspäevaks klubi liikmetele-hind ühele võistlejale: 10EUR 1 start, 15EUR kui üks ratsanik teeb samal hobusel 2 starti; HOBUSE KASUTAMISE TASU PEAB OLEMA MAKSTUD ENNE VÕISTLUSTELE MINEKUT.
11.2.4. Hobuse litsents (Ratsaliidu võistlustel)- Kui võistlushobune on kinnitatud treenerite poolt terve hooaja, aastalitsents maksab Ratsaspordiklubi Rider. Muul juhul tuleb tasuda ühekordne litsents 5EUR kas läbi Ratsaneti või kohapeal enne starti. Enne tasumist tuleb küsida, kas hobusel on aastalitsents tasutud, seda näeb ka Ratsanetist.
Stardimaks-vastavalt juhendile, võib olla erinevatel võistlustel varieeruvalt 5-20 EUR.
11.2.5. Toit, jook võistluspäevaks.
11.2.6. Soovikorral hobusele boks 10-15EUR päev.
11.3. Võistlustel osalemiseks on vaja Rohelist Kaarti, väljaarvatud Ratsaspordiklubi Rider toimuvatel Ratsaliidu välistel võistlustel.
11.4. Ratsaliidu siseste võistluste tarbeks tuleb teha Ratsanet.ee lehel konto, kus toimub ka registreerimine võistlusteks ning kust on leitavad ka saabuvate võistluste juhendid
11.5. Ratsaliidu väliste võistluste kalenderplaan on leitav Hobumaailm.ee lehel ning registreerimine toimub vastavalt juhendile.
11.6. Välisvõistlusteks on vaja organiseerida õpilastel transport-treileri laenutus, juht (BE kategooria) ja auto veo tarbeks. Vastavalt võistlusgraafikule tuleb kodutalli jõuda piisava ajavaruga, et puhastada hobune ja kindlasti enne treilerisse viimist pakkuda ka juua. Puhastada varustus ning teha ettevalmistused hobuse treilerisse panemiseks (konsulteerida treeneriga). Kõigepealt viia varustus autosse ja siis hobune koos treileri peale panna, hobuse pass võtta kindlasti kaasa (Ratsaliidu võistlusteks). Peale ratsaniku varustuse on vaja kaasa võtta HOBUSE PASS, sadul, fliistekk(võimalusel 2), sadulavöö, valtrap, valjad, puhastusvahendid, korde, heina(heinavõrgus), kaera, söödaküna, ämber. Võimalusel kaasa võtta abiline hobuse jalutamiseks. Võistlustele sõidetakse koos (võistlejad, juht, hobune). Olenevalt võistlusest tuleb treener aitama laadimisel või kohtutakse võistluspaigas. Arvestama peab väga varajase ärkamisega ja võistluste pika ajakuluga, mis võib olla poolest päevast hiliste õhtutundideni. Peale võistlust vaadatakse, et kõik varustus saaks kaasa, Ratsaliidu võistlustel kindlasti hobuse PASS ja hobune laaditakse koos treilerisse ning sõidetakse tagasi kodutalli. Kodus võetakse hobune treilerist maha ja antakse süüa ning siis viiakse karjamaale. Kui hobune on treileriga sõidust märg, tuleb teda veel kuivatada (jalutada) ja alles siis süüa anda. Peale hobusega tegelemist pannakse oma kohale tagasi kogu varustus. Võistluspaik jäetakse enda järelt korda. Võistlustel käitutakse eeskujulikult esindades peale enda ka talli, treenerit ja tiimikaaslasi.
12. VETERINAAR JA SEPP.
12.1. Veterinaari abi saad tel: 56628566
12.2. Sepatööd saad tel: 53555500
12.3. Kui tellid sepa või loomaarsti, hoolitse selle eest, et hobune on õigel ajal sisse toodud ja pärast protseduure välja lastud. Samuti muretse ise ka maksmise eest. See ei ole TALLIVASTUTAVA kohustus.
12.4. Korista kõik praht pärast protseduure ja pühi vajadusel tallivahe.