Põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Rider Ratsaspordikool (edaspidi ratsakool) on äriregistrisse kantud Rider MTÜ (edaspidi huvikooli pidaja) erahuvikool.
1.2. Ratsakooli asukoht on Vitsiku küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa.
1.3. Ratsakooli tegevusalaks on lastele, noortele ja täiskasvanutele ratsutamisoskuse õpetamine ning teoreetiliste loengute läbiviimine vastaval erialal.
1.4. Ratsakooli õppekeel on eesti keel ja vene keel.
1.5. Ratsakooli asjaajamiskeel on eesti keel ning sisemise asjaajamise keelena kasutatakse eesti keele kõrval vene keelt.
1.6. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest, Erakooliseadusest, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.
2. Ratsakooli eesmärgid ja ülesanded
2.1. Ratsakooli ülesanded on:
2.1.1. Laste ja noorte süstemaatilise sportliku õppe- ja treeningtöö korraldamine ja sportimisvõimaluste loomine.
2.1.2. Laste ja noorte tervise tugevdamine ja igakülgne arendamine.
2.1.3. Noorte vaba aja sisustamine huvitava, kasuliku ja sportliku ausa mängu reeglitele rajatud tegevusega.
2.1.4. Vastastikuse lugupidamise ja koostööoskuste kasvatamine.
2.1.5. Loodusseaduste tundmaõppimine ja säästliku, loodushoidliku mõttelaadi kasvatamine.
2.1.6. Sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine lähtuvalt laste ja noorte soovidest ja eeldustest.
2.1.7. Eesti ratsasporditraditsioonide ja hobukultuuri järjepidevuse tagamine.
2.1.8. Ratsaspordi propageerimne ja populariseerimine.
2.1.9. Töökasvatuse, vabatahtliku töö propageerimine ja erinevate hobusekasvatusega seotud tööde õpetamine lastele ja noortele
2.2 Rider Ratsakooli tegevuse eesmärgid on:
2.2.1. pakkuda lastele, noortele ja täiskasvanutele võimalusi ratsutamisõppeks ja isiksuse arenguks.
2.2.2. võimaldada lastele, noortele ja täiskasvanutele tegeleda ratsutamisega nii hobina kui ka saavutada kõrgeid sportlikke tulemusi nii üleriigilises kui rahvusvahelises konkurentsis.
2.2.3. arendada lastes ja noortes soovi tegutseda ka tulevikus ratsaspordiga.
2.2.4. kasvatada tulevasi sportlasi ja ratsutamistreenereid.
2.3. Eesmärkide realiseerimiseks Rider Ratsakool:
2.3.1. loob lastele, noortele ja täiskasvanutele tingimused ratsaspordiga tegelemiseks Eesti Haridus-ja Teadusministeeriumis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekava alusel.
2.3.2. organiseerib õppekava alusel teoreetilist ja praktilist ratsutamisõpet.
2.3.3. võimaldab andekatel noortel läbi kaasaegse treening- ja võistlustegevuse saavutada maksimaalseid sportlikke tulemusi.
2.3.4. korraldab treeninglaagreid, spordivõistlusi ning loob tingimusi osalemiseks üleeestilises ja rahvusvahelises võistlussüsteemis.
2.3.5. õpetab noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning edastab praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks, võistluste läbiviimiseks ning kohtunikuna tegutsemiseks.
3. Ratsakooli struktuur, hoolekogu pädevus, töökord ja ülesanded, direktori pädevus ja ülesanded
3.1. Huvikoolil on oma õppenõukogu.
3.1.1. Õppenõukogu tegevust juhib huvikooli direktor, kellele alluvad õppenõukogu liikmed.
3.1.2. Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
3.1.3. Huvikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
3.1.4. Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
3.1.5. Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees.
3.1.6. Õppenõukogu koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.
3.1.7. Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord tehakse liikmetele teatavaks vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.
3.1.8. Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral lapsevanemaid ja teisi isikuid.
3.2. Huvikoolil on oma hoolekogu.
3.2.1. Hoolekogu liikmete määramise ja tagasikutsumise otsustab huvikooli pidaja vastavalt vajadusele
3.2.2. Huvikooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja huvikooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
3.2.3. Huvikooli pidaja moodustab iga õppeaasta alguses 1 aastaks hoolekogu, kuhu kuulub 5 liiget:
3.2.3.1. Huvikooli hoolekogu koosseis:
a) direktor (ametikoha järgselt),
b) 1 treenerite esindaja,
c) 2 lastevanemate esindajat,
d) 1 õpilaste esindaja (vähemalt 16 aastane).
3.2.4. Huvikooli hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
3.2.5. Huvikooli hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
3.2.6. Huvikooli hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
3.2.7. Huvikooli hoolekogu liikmetele saadetakse vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist teade, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord.
3.2.8. Huvikooli hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
3.2.9. Igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
3.2.10. Koosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud hoolekogu liikmetest.
3.3. Huvikooli hoolekogu ülesanded on:
3.3.1. hoolekogu teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
3.3.2. hoolekogu kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.3.3. hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga huvikooli pidajale;
3.3.4. hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
3.3.5. hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
3.4. Ratsakooli personali moodustavad direktor, treenerid ja muu personal. Ratsakooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorraeeskirja, ametijuhendi ja poolte vahel sõlmitavate lepingutega.
3.4.1. Töötajate tööandjaks on huvikooli pidaja, keda töösuhetes esindab ratsakooli direktor.
3.4.2. Ratsakooli juhib direktor, kes peab tagama ratsakooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab ratsakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
3.5. Direktori ülesanded:
3.5.1. Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, järgides huvikooli omaniku seaduslikke korraldusi ja otsuseid. Teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema ülesannete täitmisega.
3.5.2. Direktor esitab huvikooli pidajale kord õppeaasta jooksul ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.
3.5.3. Direktor koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt. Rider Ratsakooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks huvikooli pidajale.
3.5.4. Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks huvikooli pidajale.
3.5.5. Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.
3.6. Ratsakooli direktori ametisse määramise ja tagasi kutsumise otsustab huvikooli pidaja. Direktoriga sõlmitakse tööleping lähtudes töölepingu seadusest. Direktori volitused kestavad kogu direktori ametikohal töötamise jooksul.
3.7. Huvikooli pidaja võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda Töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal.
4. Põhikirja muutmise kord
4.1. Huvikooli direktoril ja huvikooli hoolekogul on õigus esitada ettepanekuid huvikooli põhikirja muutmiseks.
4.2. Kooli põhikirja muutused kinnitab huvikooli pidaja.
4.3. Huvikooli põhikirja kinnitab huvikooli pidaja.
5. Haridustase ja õppeasutuse liik
5.1. Ratsakool tegutseb kui erahuvikool ja selles osalejad omandavad huviharidust.

6. Rider Ratsakooli õppekorraldus
6.1. Ratsakooli õppekorralduse aluseks on huvikooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus-ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
6.2. Õppetöö toimub lasteasutuste ja üldhariduskoolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega vastavalt Ratsakooli õppekavale.
6.3. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb järgmise aasta 31.augustil.
6.3.1 Õppeperioodide ja õppevaheaegade erisused õppeaastate lõikes kehtestab direktor vähemalt 1 kuu enne vastava huviala õppeperioodi algust.
6.4. Ratsakooli õppetegevus toimub treeningrühmades. Täiendavalt kasutatakse ratsakooli õppekorralduses erinevaid õppevorme ja meetodeid, sealhulgas treening- ja teoreetilised tunnid rühmades, erialased loengud, individuaaltreeningud, spordivõistlused ja treeninglaagrid. Õppetöösse võib kaasata külalisõpetajaid ja külalistreenereid.
6.5. Õpperühmade komplekteerimisel arvestatakse õpilase kehalisi võimeid, vanust, seniseid sportlikke tulemusi, võimete ja tulemuste arengu dünaamikat, treeningrühmade soovituslikke täituvuse norme, treeningkoormusi ja õpilaste vanuselist koosseisu. Üleminek ühest spordimeisterlikkuse astmest teise toimub vastavalt õppekavale ning õpilase valmisolekule.
6.6. Õppe- ja treeningtöö lahutamatu osa on õpilaste kasvatustöö, mille eesmärgiks on väärtushinnangute kujundamine „ausa mängu” reegleid silmas pidades ja sportlike eluviiside järgimine.
7. Ratsakooli vastuvõtmise ja välja arvamise kord.
7.1. Ratsakooli vastuvõtmise ja välja arvamise tingimused ja eeskirjad kehtestab huvikooli pidaja vastavuses käesoleva põhikirjaga.
7.2. Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt ratsakooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku Rider Ratsakooli astumise avalduse täitmise alusel.
7.3 Rider Ratsakool sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud Erakooliseaduse § 17 punktis 4.
7.4. Ratsakooli toimub õpilaste vastuvõtt terve õppeaasta vältel.
7.5. Ratsakoolist võidakse õpilane välja arvata, kui ta rikub põhikirja või kodukorda, puudub süstemaatiliselt või kui tal on maksmata enam kui ühe kuu õppemaks.
7.6. Õpilase võib ratsakoolist välja arvata lapsevanema või hooldaja soovil ühekuulise etteteatamisega.
7.7. Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Rider Ratsakooli direktori korraldusega.
8. Rider Ratsakooli õpilaste õigused ja kohustused
8.1. Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on õigus:
8.1.1. tutvuda enne ratsakooli õppima asumist ja õppimise ajal ratsakooli õppekava, põhikirja ning kodukorraga.
8.1.2. õppida vastavalt ratsakooli õppekavale ja tunniplaanile.
8.1.3. nõuda huvialale vastavat tegevust
8.2. Õpilasel (või teda esindaval lapsevanemal) on kohustus:
8.2.1. järgida ratsakooli kodukorda ja põhikirja
8.2.2. osaleda õppetöös ja treeningutes vastavalt ratsakooli õppekavale ja tunniplaanile.
8.2.3. hoida ratsakooli kasutuses olevat vara.
8.2.4. hoida ratsakooli head mainet.
8.2.5. tasuda kooli õppemaksu.
9. Pedagoogi õigused ja kohustused
9.1. Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
9.2. Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.
9.3. Pedagoogidel on õigus:
9.3.1. saada kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parandamiseks;
9.3.2. saada õppetöö ja treeningute korraldamiseks vajalikud töövahendid ja turvalised töötingimused.
9.4. Pedagoogidel on kohustus:
9.4.1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;
9.4.2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;
9.4.3. tagada ratsakooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.
10. Teiste töötajate õigused ja kohustused
10.1. Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
11. Ratsakooli õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord
11.1. Ratsakoolis õppimine on tasuline.
11.2. Kooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse enamasti õppemaksudest
11.3. Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad määrab ratsakooli pidaja.
11.4. Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:
11.4.1. õppe-treeningtöö maht;
11.4.2. õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;
11.4.3. õppekavale tehtavad halduskulud;
11.4.4. õppekava spetsiifika
11.5. Õppemaksu soodustuse, õppemaksust vabastamise ja õppetoetuste andmise aluseks on õpilase, lapsevanema, koolitöötaja, huvikooli pidaja või mõne teise seotud osapoole, näiteks kohalik omavalitsus, tahteavaldus.
11.5.1 Kohalikul omavalitsusel on võimalus sõlmida leping huvikooliga õppemaksu tasumise osas õpilase eest.
11.6. Huvikooli pidaja teeb otsuse iga juhtumi puhul eraldi.
11.7. Tahteavaldus esitatakse kirjalikult huvikooli pidajale. Huvikooli pidaja teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul alates avalduse esitamisest. Avalduse lahendamise tingimused peavad olema avalikud kõigile osapooltele.
12. Ratsakooli majandamise ja asjaajamise kord
12.1. Ratsakooli finantstegevuse arvestust ja aruandlust peetakse vastavalt ratsakooli pidaja sisekorra eeskirjadele ja muude õigusaktidega kehtestatud korrale.
12.2. Ratsakoolil on oma eelarve.
13. Ratsakooli ümberkorraldamise alused ja tegevuse lõpetamise kord
13.1. Ratsakool on asutatud määramata tähtajaks.
13.2. Huvikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab huvikooli pidaja.
13.3. Huvikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise aluseks võivad olla muutused huvikooli õppekorralduses, huvikooli töötajaskonnas, huvikooli õpilaskonnas, huvikooli töökeskkonnas, huvikooli finantseerimises ja muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes.
13.4. Huvikooli pidaja on kohustatud algatama õigusaktides sätestatud korras kooli tegevuse lõpetamise, kui:
13.4.1.koolil puudub kuue kuu jooksul koolitusluba.
13.4.2. pidaja vastu on algatatud likvideerimismenetlus;
13.4.3. pidaja on võtnud vastu otsuse, et kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks;
13.4.4. lõpetamine on seadusega ette nähtud.
13.5. Ratsakooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, lastevanematele, töötajatele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud ette.

Põhikiri kinnitatud 01. jaanuar 2017 Arina Koppel Rider MTÜ juhatuse liige