Spordiklubi tungimused

Ratsaspordiklubi RIDER tingimused
1. Liitumine
1.1. Klubiga liitumiseks võivad soovi avaldada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Alla 18. aastased füüsilised isikud peavad omama ka lapsevanema või hooldaja kirjalikku nõusolekut.
1.2. Klubile liitumisavalduse esitamisel peab taotleja olema lõpetanud liikmesuhted teiste Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevate ratsaspordiklubidega.
1.3. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse alusel viie tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist ning teavitab avaldajat tehtud otsusest.
1.4. Avaldaja loetakse liikmeks pärast aastamaksu (20euro) ja ühekordse liitumistasu (20 euro) tasumist.
1.5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda kui:
1.5.1. avaldaja on avalduses esitanud valeandmeid või avalduse valesti täitnud
1.5.2. liikmeks vastuvõtmine on vastuolus seaduse ja põhikirja sätetega
1.5.3. alla 18 aastat vana avaldaja lapsevanem või hooldaja ei anna nõusolekut
1.5.4. avaldaja pole tasunud aastamaks
2. Klubist välja arvamine
2.1. Liige arvatakse klubist välja juhatuse otsusega kui liige
2.1.1. on selleks ise soovi avaldanud ning esitanud kirjaliku avalduse
2.1.2. kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi materiaalselt või moraalselt
2.1.3. jätab tasumata aastamaksu.
2.2. Liige loetakse väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates ning klubist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 10 tööpäeva jooksul.
3. Osalemine võistlustel
3.1. ERL kalenderplaani võistlustel osalemiseks vajaliku sportlase litsentsi puudutavad küsimused ja toimingud lahendab iga liige iseseisvalt, kui kokku ei ole lepitud teisiti.
4. Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
4.1. liikme isiku- ja kontaktandmed
4.2. alla 18. aastaste liikmete korral ka lapsevanema või hooldaja isiku- ning kontaktandmed
4.3. andmed liikmemaksu tasumise kohta
4.4. muud juhatuse poolt vajalikuks peetavad andmed
5. Liikmete õigused ja kohustused:
5.1. Klubi liikmetel on õigus:
5.1.1. osaleda klubi üritustel ning tegevustes
5.1.2. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi vara
5.1.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekutel ning valida ja olla valitud klubi juht- ning kontrollorganitesse
5.1.4. esindada klubi selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides
5.1.5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi tegevuse kohta ning saada sellealast informatsiooni
5.1.6. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks
5.1.7. klubist välja astuda
5.2. Klubi liikmed on kohustatud:
5.2.1. järgima klubi põhikirja, eeskirju ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte
5.2.2. tasuma õigeaegselt liitumis- ja aastamakse
5.2.3. osalema võimalusel korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel
5.2.4. valitavatesse organitesse valimisel osalema nende töös
5.2.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara
5.2.6. hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest
5.2.7. võtma osa klubi tegevusest