SPORDITEGEVUSE KORRALDUS ALATES 11. MÄRTSIST 2021

eestiratsaspordiliit

SPORDITEGEVUSE KORRALDUS ALATES 11. MÄRTSIST 2021 NING SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on sporditegevuse ja võistluste korraldamine alates 11. märtsist reguleeritud järgnevate juhenditega:  

Sporditegevuse juhend 11. märtsist 2021

COVID-19 käitumisjuhend spordivõistluste korraldajatele alates 11.03.2021

ERL SOOVITUSED RATSUTAMISE JA TALLIDE TÖÖ KOHTA 

Kuna meie spordis on siiski tegemist hobustega, keda ei saa lihtsalt talli seisma jätta, siis tuleb tagada nende liikumine ja seeläbi nende heaolu lähtudes eelpool toodud juhendist.

Valitsuse otsus ei tähenda omanikele, töötajatele või hädaabitööde tegemisega seotud isikutele maneežide täielikku sulgemist, kuid korralduse kohaselt on keelatud noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ehk ka maneežides. 

Seetõttu võivad maneežid jätkuvalt olla avatud ning seal võib teha hädavajalikke tegevusi hobuste heaolu tagamiseks ja hooldamiseks. Igasugune noorsootöö, huvitegevuse ja huvihariduse korraldamine on seal aga keelatud. Seega tuleb maneežide ja/või hobuste omanikel ja hooldajatel kujundada ümber oma varasem igapäevategevus piirangute kehtivusajal. Hobuste omanikel või nende volitatud isikutel on jätkuvalt lubatud ratsutamine, mille eesmärk on hobustele vajaliku liikumisaktiivsuse tagamine.  

Samuti on oluline hoida tallitöötajate tervist, sest hobused vajavad regulaarset hoolt ja söötmist. Tallis olles tuleks vältida lähikontakti teiste inimestega. Tähelepanu peaks pöörama sellele, et tallis ei oleks inimesi, kes seal tingimata olema ei peaks. Kui pole otsest vajadust talli minna, siis jäta minemata. Ühe hobuse ümber ei tohiks toimetada korraga suuremat hulka inimesi. 

Tallides peaks võimalusel vältima ühisruumide, nagu köögi ja riietusruumide kasutamist. Tallid peaksid võimaldama korralikud käte pesemise võimalused. Vaata ka käte pesemisetehnikat

Külmetushaiguste tunnuste ilmnemisel ei tohi talli või treeningule minna. 

Soovitame treeneritel mitte käia külalistreeringuid andmas teistes tallides ja kasutada treenimisjuhiste andmiseks e-vahendeid. Võimalusel tuleks treeningud läbi viia õues. 

Loomulikult tuleb jälgida hügieeninõudeid, pöörata erilist tähelepanu ennetatavatele meetmetele ja järgida terviseameti poolt antud soovitusi ruumide puhastamiseks. Vaatasoovitusi SIIT.

ERL AJUTINE JUHEND RAHVUSLIKE RATSASPORDIVÕISTLUSTE 

KORRALDAMISEKS COVID-19 PERIOODIL ALATES 11.03.2021 

Juhend kehtib kõikidele rahvuslikele ratsaspordivõistlustele (nii ERL-i kalenderplaani kui ka kalenderplaani välistele). Võistluse korraldamise ja vajalike meetmete nõuete täitmise eest vastutab võistluse korraldaja.  

 1. Lubatud on korraldada ainult spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvaid võistluseid professionaalsetele sportlastele(vt punkt 5) ning Eesti seenioride ja noorte koondisteliikmetele ja kandidaatidele (vt punkt 6). 

Madalama tasemega võistluste (nt sportmängudes kolmandad ja madalamad liigad), laste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.  

 1. Võistluse korraldamine nii sise- kui välitingimustes tuleb vähemalt 5 tööpäeva enne võistluse toimumise päeva kooskõlastada kirjalikult Kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga. Selleks tuleb esitada Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale ka Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks koostatud riskide maandamise plaan.
 1. Sisetingimustesvõistluspaiga täituvus ei tohi olla suurem kui 50% ja osalejate arv kooskorraldajatega rohkem kui 50 inimest. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 50 inimese ei ole lubatud. 

Terviseameti juhis inimeste hajutamise nõude täitmiseks avalikel üritustel. NB! Ratsaliidu juhatuse otsusega märtsis sisevõistluseid ei toimu.  

 1. Välitingimusteson võistluste korraldamine lubatud kui osaleb kuni 100 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 50-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et rühmad ei puutu üksteisega kokku. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 100 inimese või erinevatesse gruppidesse jaotatud inimesed võivad omavahel seguneda, ei ole lubatud.
 1. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid.
 1. Eesti seenioride ning noorte koondiste liikmed ja kandidaadid määratleb ERL. Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumi spordiosakonnale.  
 1. Pealtvaatajad ei ole lubatud. 
 1. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet. Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse korral hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal. 
 1. Siseruumides on maski kandmine kõigile kohustuslik, v.a alla 12-aastased lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik (nt hobuse seljas viibivad ratsanikud). Kui võistlus toimub õues, siis on maskide kandmine tungivalt soovituslik. 
 1. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, peab olema tagatud vähemalt 30-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 1. Korraldaja vastutab, et võistluse ametnikud ja teenindav personal (korraldustiimi liikmed, sh. vabatahtlikud) on vajadusel varustatud isikukaitsevahenditega (maskid, kindad). 
 1. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 1. Kõik võistlusterritooriumil viibijad peavad hoidma teineteisega turvalist distantsi, vältima otseseid kontakte (kätlemine, kallistamine jne) ja suhtuma täie tõsidusega isiklikku kätehügieeni ning muudesse hügieeni ja puhtust tagavatesse meetmetesse.
 1. Võistluse korraldaja peab tagama, et isikud ei koguneks gruppidesse võistluspaiga territooriumil ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 1. Haigusnähtudega isikute võistlusterritooriumil viibimine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata. 
 1. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.
 1. Korraldaja peab tagama võistlusterritooriumil viibijatele võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid peavad olema asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juures peavad olema kätepesu piltjuhised.
 1. Võistlusel osalejaid tuleb sündmuse külastamise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui ürituse alale sisenemisel. Teavitust teha korraldaja erinevate kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui ka piktogrammidena kohapeal, s.h välisustel, piirdeaedadel.
 1. Võistlusklassid peavad olema planeeritud nii, et sportlased viibiksid võistluspaigas võimalikult vähe aega - saabuksid võimalikult täpselt enda võistlusklassi ajaks ja lahkuksid koheselt peale oma võistlemise lõppu või auhindade kätte saamist.
 1. Võistluse paremaks ajaliseks planeerimiseks on soovitav kasutada Equipe programmi. 
 1. Stardimaksud ja auhinnarahad on soovituslik tasuda ülekandega. 
 1. Auhinnatseremooniad ei ole soovitavad, kuid nende toimumisel vältida kätlemist, kallistamist jne.
 1. Korraldaja peab ratsaliidule esitatavas võistlusjuhendis ära tooma tingimused ja nõuded, mis on kehtestatud konkreetsel võistlusel viiruse leviku tõkestamiseks ning sellega määrama ka:
 • kui palju osalejaid võistluspaika lubatakse
 • kuidas osalejate arvu piiratakse 
 • kas maske saab kohapeal (nt korraldaja jagab, on võimalik osta) või peab ise kaasa võtma
 1. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Argo Tali (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus. 
 1. Võistluse korraldaja peab lisaks lähtuma ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiab siit.
 1. Eesti Ratsaspordi Liidul on õigus üle vaadata ka ERL-i liikmesklubide korraldatud kalenderplaani väliste võistluste juhendid ja paluda korraldajal teha juhendisse vastavad muudatused. 

Võistluse korraldaja võib oma võistlusel seada rangemaid nõudeid, kui see aitab viiruse leviku tõkestamisele kaasa.  

Juhend kehtib uute korraldusteni.       

Tekkinud küsimuste puhul võtke ühendust Riina Pill, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. või 5200680. 

Spordiklubi tungimused

Ratsaspordiklubi RIDER tingimused
1. Liitumine
1.1. Klubiga liitumiseks võivad soovi avaldada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Alla 18. aastased füüsilised isikud peavad omama ka lapsevanema või hooldaja kirjalikku nõusolekut.
1.2. Klubile liitumisavalduse esitamisel peab taotleja olema lõpetanud liikmesuhted teiste Eesti Vabariigi territooriumil tegutsevate ratsaspordiklubidega.
1.3. Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus avalduse alusel viie tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist ning teavitab avaldajat tehtud otsusest.
1.4. Avaldaja loetakse liikmeks pärast aastamaksu (20euro) ja ühekordse liitumistasu (20 euro) tasumist.
1.5. Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda kui:
1.5.1. avaldaja on avalduses esitanud valeandmeid või avalduse valesti täitnud
1.5.2. liikmeks vastuvõtmine on vastuolus seaduse ja põhikirja sätetega
1.5.3. alla 18 aastat vana avaldaja lapsevanem või hooldaja ei anna nõusolekut
1.5.4. avaldaja pole tasunud aastamaks
2. Klubist välja arvamine
2.1. Liige arvatakse klubist välja juhatuse otsusega kui liige
2.1.1. on selleks ise soovi avaldanud ning esitanud kirjaliku avalduse
2.1.2. kahjustab oma tegevusega oluliselt klubi materiaalselt või moraalselt
2.1.3. jätab tasumata aastamaksu.
2.2. Liige loetakse väljaarvatuks väljaarvamise otsuse tegemise päevast alates ning klubist välja arvatud liikmele tuleb vastava otsuse tegemisest ja selle põhjustest teatada 10 tööpäeva jooksul.
3. Osalemine võistlustel
3.1. ERL kalenderplaani võistlustel osalemiseks vajaliku sportlase litsentsi puudutavad küsimused ja toimingud lahendab iga liige iseseisvalt, kui kokku ei ole lepitud teisiti.
4. Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
4.1. liikme isiku- ja kontaktandmed
4.2. alla 18. aastaste liikmete korral ka lapsevanema või hooldaja isiku- ning kontaktandmed
4.3. andmed liikmemaksu tasumise kohta
4.4. muud juhatuse poolt vajalikuks peetavad andmed
5. Liikmete õigused ja kohustused:
5.1. Klubi liikmetel on õigus:
5.1.1. osaleda klubi üritustel ning tegevustes
5.1.2. kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi vara
5.1.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekutel ning valida ja olla valitud klubi juht- ning kontrollorganitesse
5.1.4. esindada klubi selle juhatuse volitusel teistes organisatsioonides
5.1.5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi tegevuse kohta ning saada sellealast informatsiooni
5.1.6. esitada klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks
5.1.7. klubist välja astuda
5.2. Klubi liikmed on kohustatud:
5.2.1. järgima klubi põhikirja, eeskirju ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte
5.2.2. tasuma õigeaegselt liitumis- ja aastamakse
5.2.3. osalema võimalusel korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel
5.2.4. valitavatesse organitesse valimisel osalema nende töös
5.2.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara
5.2.6. hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest
5.2.7. võtma osa klubi tegevusest